I sikkerhetssamtalen svarer du på spørsmål og forteller om de personlige forhold som SKM finner relevante. Du har rett til å stille med bisitter som personlig støtte. Denne skal ikke delta i samtalen, men kan påse at samtalen avholdes i samsvar med sikkerhetsloven. Nærstående som omfattes av personkontrollen kan ikke stille som bisitter.

Alt du opplyser om i sikkerhetssamtalen er underlagt taushetsplikt. Du er forpliktet til å gi utfyllende og korrekte opplysninger om et hvert forhold som kan anses å være relevant for vurderingen av din sikkerhetsmessige skikkethet. Innholdet i sikkerhetssamtalen dokumenteres skriftlig og audiovisuelt. Blir du innkalt til sikkerhetssamtale vil du motta utfyllende informasjon per postsending.

Du plikter ikke å møte til sikkerhetssamtalen, men deltakelsesnekt vil tale negativt i vurderingen av hvorvidt sikkerhetsklarering kan gis eller opprettholdes.

Refusjon
Er du kalt inn til sikkerhetssamtale kan du få dekket faktiske utgifter til egen reise av Sivil klareringsmyndighet. Det er kun hovedperson som dekkes, utgifter ved bruk av bisitter under sikkerhetssamtalen, jf. § 4-2, dekkes ikke.

  • Retningslinjer for refusjon
  • Sikkerhetsloven
  • Utbetalinger tirsdager
  • Billigste vei
  • Bil dekkes ikke

Refusjonsskjema finner du her.