Klareringsprosessen består av en personkontroll i sentrale registre, for eksempel Folkeregisteret, Straffesaksregisteret og kredittopplysningsregistre, i tillegg til vurdering av informasjonen du har oppført i personopplysningsblanketten. En personkontroll kan for mange oppleves som inngripende, og du må selv samtykke til at den skal bli gjennomført. Dette gjør du ved å fylle ut og signere personopplysningsblanketten. Ved behov for innsyn i sensitive opplysninger som omhandler helse- og privatøkonomi, må Sivil klareringsmyndighet (SKM) innhente ytterligere samtykke fra deg.

Personopplysningsblanketten skal skrives ut på papir og fylles ut for hånd. Det er viktig at du leser veiledningen til utfylling av blanketten nøye før du fyller den ut. Dersom personopplysningsblanketten er mangelfull vil SKM måtte innhente ytterlige opplysninger og saksbehandling vil ta lengre tid.

Personkontroll omfatter følgende personer:

  • KONFIDENSIELT: opplysninger om hovedperson
  • HEMMELIG: opplysninger om hovedperson samt ektefelle, samboer eller partner
  • STRENGT HEMMELIG: opplysninger om hovedperson og nærstående personer

Du finner mer informasjon om hvem som regnes som nærstående personer i personopplysningsblanketten med veileder.

I enkelte tilfeller kan du bli kalt inn til sikkerhetssamtale. Les mer om hva dette går ut på her.

Treffer SKM en avgjørelse om tilbakekallelse, nedsettelse eller avslag av sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven § 24, vil du underrettes og motta begrunnelse. Dette gjelder også klareringer gitt på vilkår. I enkelte tilfeller, for eksempel dersom en begrunnelse vil røpe opplysninger av betydning for Norge eller alliertes sikkerhet, forholdet til andre makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, vil begrunnelse utelates.

Er du sikkerhetsklarert, plikter du å holde autorisasjonsansvarlig løpende orientert om forhold som kan ha betydning for din sikkerhetsmessige skikkethet. Dette gjelder blant annet endringer i informasjonen du har oppgitt i personopplysningsblanketten, for eksempel inngåelse av nytt samboerskap, eller endret helsetilstand. Opplysningsplikten gjelder fra du har signert personopplysningsblanketten.

Dine rettigheter
Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter rammene for hvilke opplysninger som kan lagres og forvaltes. Du kan lese mer om personvern hos NSM.

Opplysningene som fremkommer i personkontrollen skal kun benyttes til vurdering av sikkerhetsklarering. Det skal kun legges vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft i forbindelse med behandling av skjermingsverdig informasjon.

Klareringsmyndighetene kan ikke gi ut opplysninger om status i klareringssaken til privatpersoner, henvend deg eventuelt til autorisasjonsansvarlig ved din virksomhet.

Du har rett til å få vite resultatet av sikkerhetsklareringen. Ved godkjent klarering underrettes virksomheten som har bedt om å få deg klarert. Ved negativ avgjørelse vil du få beskjed og opplyses om klagerett og innsynsrett i registrert/rekommandert postsending.

Du har innsyns- og klagerett. Klage på avgjørelse skal sendes SKM innen tre uker.