Behov for klareringen må begrunnes

Virksomheten må begrunne og dokumentere hvorfor den ansatte trenger en sikkerhetsklarering.

Eksempler på slik dokumentasjon kan være;

  • En beskrivelse av den ansattes arbeidsoppgaver, oppdrag eller prosjekt
  • Stillingsbeskrivelse eller arbeidsinstruks
  • En beskrivelse av sikkerhetstiltak som er gjennomført for å hindre at tilfeldige personer får tilgang til skjermingsverdig informasjon

Begrunnelse og dokumentasjon skal legges frem på en måte som er forståelig for Sivil klareringsmyndighet. Unngå forkortelser eller fagterminologi.

Hvis forespørselen ikke er tilstrekkelig begrunnet og dokumentert vil forespørselen bli avvist.

 

Personopplysningsblanketten må være tilstrekkelig utfylt

Nyeste versjon av blanketten og veileder finner du på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Det er kun siste versjon av personopplysningsblanketten som skal brukes. Vi anbefaler derfor at du alltid laster ned blanketten fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet sine nettsider.

Virksomheten må kontrollere at blanketten er tilstrekkelig utfylt før den sendes til Sivil klareringsmyndighet. Hvis den ikke er godt nok utfylt vil den bli returnert til virksomheten.

Ferdig utfylt blankett skal skrives ut i to eksemplarer. Anmodende virksomhet et eksemplar, det andre sendes til Sivil klareringsmyndighet:

Sivil klareringsmyndighet
Postboks 100
1501 Moss

Bruk dobbel konvolutt og merk innerste konvolutt med «SKM PERSONKONTROLL».

 

Prioritering av klareringssaker

Forespørsler om prioritering av klareringssaker skal kun skje i særskilte tilfeller og må begrunnes. Kravet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet er at uteblitt klarering fører til store konsekvenser for Norges sikkerhet og renommé i utlandet.

 

Forespørsel om fornyet sikkerhetsklarering skal sendes i god tid

En klarering er gyldig i maksimalt 5 år. Hvis klareringen av en ansatt er i ferd med å gå ut kan virksomheten sende en forespørsel om å fornye klareringen. Informasjon om dette finner du i personopplysningsblanketten og veilederen.

Det er viktig å sende inn den oppdaterte personopplysningsblanketten i god tid før gjeldende klarering løper ut, senest 6 måneder i forveien.

Om Sivil klareringsmyndighet må hente inn informasjon fra andre stater må det påregnes noe lengre saksbehandlingstid.

Behovet for klarering skal begrunnes og dokumenteres også ved fornyet klarering.

 

Oppdatert 4.3.2019