Forespørsel om klarering: krav, begrunnelse og dokumentasjon

Det kreves hjemmel i lov for at en virksomhet skal kunne forespørre sikkerhetsklarering for sitt personell, og dette må markeres i personopplysningsblankettens førsteside. I tillegg skal virksomhet begrunne og dokumentere det tjenstlige behovet som foreligger ved anmodning om sikkerhetsklarering. Det er særlig viktig at virksomheten med tekst beskriver virksomhetens eller enkeltpersonens arbeidsoppgaver, oppdrag eller prosjekt som knyttes til behovet for sikkerhetsklarering. Stillingsbeskrivelse eller arbeidsinstruks kan i tillegg vedlegges. Begrunnelse og dokumentasjon skal fremlegges på en måte som er forståelig for Sivil klareringsmyndighet. Du kan lese mer om begrunnelse og dokumentasjon, samt gjennomføre e-læringskurs hos NSM.

Virksomheten er forpliktet til å vurdere og implementere andre sikkerhetstiltak før sikkerhetsklarering av personell benyttes. I begrunnelsen skal sikkerhetstiltak for å fjerne risikoen for vilkårlig tilgang til skjermingsverdig informasjon inngå.

Sivil klareringsmyndighet skal avvise forespørsler om personkontroll som ikke er tilstrekkelig begrunnet og dokumentert. Virksomheten må kvalitetskontrollere at personopplysningsblanketten er tilstrekkelig utfylt før den fremsendes Sivil klareringsmyndighet. Dersom blanketten er utilstrekkelig utfylt vil den returneres ubehandlet. Anmodende virksomhet skal beholde originalblanketten. Kopi sendes til Sivil klareringsmyndighet. Forespørsler om prioritering av klareringssaker skal kun skje i særskilte tilfeller og må begrunnes.

Hos NSM finner du personopplysningsblankett og veileder. Les veileder nøye før du fyller ut blanketten.

Kontakt Sivil klareringsmyndighet ved spørsmål knyttet til utfylling og bruk av personopplysningsblanketten, og fremsendelse av forespørsel om klarering.

Sendes til:
Sivil klareringsmyndighet
Postboks 100
1501 Moss

Benytt dobbelt konvolutt der innerste konvolutt merkes
SKM
PERSONKONTROLL

Reklarering:
I forbindelse med reklarering av personell er det viktig å sende inn personopplysningsblankett i god tid før gjeldende klarering løper ut, senest 6 måneder i forveien. Dersom klareringsmyndigheten må innhente informasjon fra andre stater må det påregnes noe lenger saksbehandlingstid. Husk å dokumentere det tjenstlige behovet. Bruk veileder til utfylling av personopplysningsblanketten. Reklareringsvedlegg til blanketten finner du her.