Dette gjer SKM

  • Personkontrollar av personar i sivil sektor med behov for tryggingsklarering (sikkerhetsklarering) eller åtgangsklarering (adgangsklarering)
  • Gjennomfører tryggingssamtalar med personar som treng tryggingsklarering eller åtgangsklarering
  • Oppslag i nasjonalt register

Det er god grunn til å anta at oppgåvene i SKM vil endre seg framover. Dette er fordi SKM har fått meir ansvar etter endringar i lovverk som tredde i kraft i 2019.

 

Organisering

Vi ligg under Justis- og beredskapsdepartementet og jobbar med sikkerhetsloven.
Vi er organisert med ein administrasjonsavdeling og to fagseksjonar direkte under direktør. Gudmund Gjølstad er direktør for SKM.

 

 

 

Figur 1: Organisasjonskart. Viser direktør som øverste leiar, følgt av avdeling for virksomhetsstyring og administrasjon, seksjon for innhenting og dokumentasjon og seksjon for vurdering og kontroll

SKM blei offisielt etablert i 2018.

 

Oppdatert 15.3.2019