Trusselbildet er i konstant endring og det blir stadig viktigere å beskytte nasjonale verdier mot blant annet spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Sikkerhetsklarering av personell som skal ha tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, klassifiserte objekter eller infrastruktur, er et kjernetiltak innen forebyggende sikkerhet. Sivil klareringsmyndighet skal redusere sårbarhet i samfunnet og bidra til å styrke kvaliteten, rettssikkerheten og likebehandlingen i klareringssaker.

Stortinget vedtok 8. juni 2016 en endring i sikkerhetsloven om reduksjon i antall klareringsmyndigheter. Det opprettes i hovedsak én myndighet i forsvarssektoren og én i sivil sektor. I 2018 skal 25 klareringsmyndigheter i sivil sektor avvikles og overføres til Sivil klareringsmyndighet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er fagmyndighet for personellsikkerhet innenfor sikkerhetslovens virkeområde, og gjennomfører sentral personkontroll og formidler personkontrollopplysninger i alle klareringssaker i Norge. NSM er endelig klageinstans og tilsynsmyndighet.

Etter politisk beslutning skal Sivil klareringsmyndighet fra høsten 2018 plasseres i Moss. Nye lokaler i Vogts gate 17 overtas i november 2018.

Vi tar gjerne imot spørsmål og innspill på post@skm.stat.no.