Autorisasjon er tilgang en ansatt blir gitt av autorisasjonsansvarlig i virksomheten. Den ansatte må ha tjenstlig behov for at dette skal være aktuelt. Personell må være autorisert for å få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

Om den ansatte skal ha tilgang til informasjon som er gradert KONFIDENSIELT eller høyere, skal den ansatte være sikkerhetsklarert i tillegg.

Vi i Sivil klareringsmyndighet kan sjekke klareringsstatus på ditt personell. Ta kontakt på post@skm.stat.no eller postmottak@skm.nb-nett.no

Hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) finner du informasjon om autorisasjon av personell.

 

Autorisasjon av utenlandske statsborgere

Hvis den ansatte som skal autoriseres har statsborgerskap i en stat Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge, må du innhente samtykke for å autorisere vedkommende.

Innhenting av samtykke til å autorisere skal sendes til Sivil klareringsmyndighet. Samtykke må være gitt før personen kan autoriseres for nivå BEGRENSET. Etter samtykke er gitt må virksomheten selv gjennomføre ordinær autorisasjonsprosess.

Hvis den ansatte allerede har en gyldig sikkerhetsklarering kan vedkommende bli autorisert uten samtykke fra Sivil klareringsmyndighet.

 

Dette må innhenting av samtykke inneholde

  • Virksomheten, med navn og kontaktinformasjon til autorisasjonsansvarlig
  • Begrunnelse for behovet for autorisasjon. Arbeidsoppgaver, hvilken virksomhet som vil avgi sikkerhetsgradert informasjon, og beskrivelse av informasjonen personen vil få tilgang til. Hvis behovet for å autorisere utenlandske statsborgere følger av konkrete avtaler eller invitasjoner og lignende bør opplysninger om dette også legges ved

Opplysninger om personen som ønskes autorisert:

  1. Fullt navn
  2. Fødested
  3. Fødselsdato, evt. fødselsnummer (norsk/utenlandsk der det foreligger)
  4. Bostedsadresse
  5. Statsborgerskap
  6. Arbeidsgiver
  7. Kopi av pass
  8. Kompetansefelt (utdanningsretning og arbeidserfaring)