Autorisasjon er en formell tillatelse som en ansatt blir gitt av autorisasjonsansvarlig i virksomheten. Den ansatte må ha tjenstlig behov for at dette skal være aktuelt. Personell må være autorisert for å få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

Om den ansatte skal ha tilgang til informasjon som er gradert KONFIDENSIELT eller høyere, skal den ansatte være sikkerhetsklarert i tillegg.

Vi i Sivil klareringsmyndigheit kan sjekke klareringsstatus på ditt personell. Ta kontakt på post@skm.stat.no eller postmottak@skm.nb-nett.no

Hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) finner du informasjon om autorisering av personell.

 

Autorisasjon av utenlandske statsborgere

Hvis den ansatte som skal autoriseres har statsborgerskap i en stat Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge, må du søke om samtykke for å autorisere vedkommende.

Søknad om samtykke til å autorisere skal sendes til Sivil klareringsmyndighet. Samtykke må være gitt før personen kan autoriseres for  nivå BEGRENSET. Etter samtykke er gitt må virksomheten selv gjennomføre ordinær autorisasjonsprosess.

Hvis den ansatte allerede har en gyldig sikkerhetsklarering kan vedkommende bli autorisert uten samtykke fra Sivil klareringsmyndighet.

 

Dette må søknad om samtykke inneholde

Vi ønsker at søknaden inneholder følgende informasjon om autorisasjonsbehovet:

  • Virksomheten, med navn og kontaktinformasjon til autorisasjonsansvarlig
  • Begrunnelse for behovet for autorisasjon. Arbeidsoppgaver, hvilken virksomhet som vil avgi sikkerhetsgradert informasjon, og beskrivelse av informasjonen personen vil få tilgang til. Dersom behovet for å autorisere utenlandske statsborgere følger av konkrete avtaler eller invitasjoner og lignende bør opplysninger om dette også legges ved søknaden

Opplysninger om personen som ønskes autorisert:

  1. Fullt navn
  2. Fødested
  3. Fødselsdato, evt. fødselsnummer (norsk/utenlandsk der det foreligger)
  4. Bostedsadresse
  5. Statsborgerskap
  6. Arbeidsgiver
  7. Kopi av pass
  8. Kompetansefelt (utdanningsretning og arbeidserfaring)

 

For ektefelle, samboer eller partner skal søknad inneholde opplysninger som nevnt i punkt 2, 4 og 5 over.