Anmodende myndighet: Virksomheten som ber om sikkerhetsklarering av personell.

Autorisasjon: Godkjennelse enkeltpersoner må ha av sin autorisasjonsansvarlige for å få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Kommer i tillegg til sikkerhetsklarering (med unntak for tilgang til informasjon sikkerhetsgradert BEGRENSET).

Autorisasjonsansvarlig: Personen, ofte virksomhetsleder, som autoriserer ansatte for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

Autorisasjonssamtale: Samtale mellom autorisasjonsansvarlig og den som skal autoriseres med den hensikt å avklare om leder har tillit til den som skal ha tilgang på sikkerhetsgradert informasjon.

EOS-utvalget: Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. https://eos-utvalget.no/

Klareringsmyndighet: Avgjør hvorvidt en person får sikkerhetsklarering.

NSM: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har fag- og kontrollansvaret for personellsikkerhetstjenesten innenfor sikkerhetslovens virkeområde. NSM er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser. https://nsm.stat.no/

Nærstående personer: Ektefelle, partner, samboer (herunder tidligere ektefelle, partner eller samboer de siste tre år), forelder til felles barn, barn (herunder ste-, adoptiv- eller fosterbarn), foreldre (herunder ste-, adoptiv- eller fosterforeldre) og søsken (herunder ste-, adoptiv-, foster- eller halvsøsken).
Samboer er personer som lever sammen i et ekteskapslignende forhold og har felles husholdning utover en tidsramme på tre måneder.

Personellkontroll: De tiltak, handlinger og vurderinger som gjøres for å hindre at personer som vil kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko plasseres slik at risikoen aktualiseres.

Personkontroll: Innhenting av personopplysninger i forbindelse med sikkerhetsklarering.

PST: Politiets sikkerhetstjeneste.

Reklarering: Hvis en ansatt ved sikkerhetsklareringens utløpstid fremdeles har behov for klarering, må vedkommende gjennom fornyet personkontroll og klareringsbeslutning.

Sikkerhetsgradert informasjon: Sikkerhetsgradert eller skjermingsverdig informasjon er informasjon som ikke skal offentliggjøres, men er merket med sikkerhetsgrad i henhold til reglene i sikkerhetsloven § 11, og som kan være til skade for grunnleggende nasjonale interesser og verdier dersom den spres og kommer på avveie. Graderingsnivå BEGRENSET, KONFIDENSIELT, HEMMELIG og STRENGT HEMMELIG. Ved NATO-klareringer er graderingsnivåene NATO CONFIDENTIAL, NATO SECRET og NATO TOP SECRET.

Sikkerhetsklarering: En avgjørelse tatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet.

Sikkerhetssamtale: Ved tvil om personens sikkerhetsmessige skikkethet, skal klareringsmyndigheten gjennomføre en sikkerhetssamtale med vedkommende.

Taushetserklæring: Skriftlig dokumentasjon på at den ansatte har satt seg inn i sikkerhetsforskriftene og er underlagt taushetsplikt.