Virksomheter kan bare vurdere autorisasjon når tillatelse er gitt. Kravet om tillatelse gjelder i alle tilfeller der en utenlandsk statsborger skal autoriseres for BEGRENSET, herunder ved fornyet autorisasjon.

Sivil klareringsmyndighet (SKM) gjør oppmerksom på at virksomheten og autorisasjonsansvarlige selv må gjennomføre ordinær autorisasjonsprosess i tråd med bestemmelser i forskrift om personellsikkerhet kapittel 5 etter at søknad er innvilget.

I de tilfeller hvor en utenlandsk statsborger innehar gyldig sikkerhetsklarering anses tillatelse til å vurdere autorisasjon som gitt dersom ikke annet er sagt av klareringsmyndigheten.

I søknad om tillatelse om å autorisere for BEGRENSET skal følgende informasjon inngå:

 • Virksomheten, med navn og kontaktinformasjon til autorisasjonsansvarlig
 • Begrunnelse for behovet for autorisasjonsbehovet. Arbeidsoppgaver, hvilken virksomhet som vil avgi sikkerhetsgradert informasjon, og beskrivelse av informasjonen personen vil få tilgang til. Dersom behovet for å autorisere utenlandske statsborgere følger av konkrete avtaler eller invitasjoner og lignende bør opplysninger om dette vedlegges søknaden
 • Autorisasjonsbehovets varighet

Personen som vurderes autorisert må oppgi følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Fødested
 • Fødselsdato, evt. fødselsnummer (norsk/utenlandsk der det foreligger)
 • Bostedsadresse
 • Statsborgerskap
 • Arbeidsgiver
 • Kopi av pass
 • Kompetansefelt (utdanningsretning og arbeidserfaring)

For nærstående (familiemedlemmer) bør søknad inneholde opplysninger som nevnt i punkt 2, 4 og 5 over.

Sendes til:
Sivil klareringsmyndighet
Postboks 100
1501 Moss

Benytt dobbelt konvolutt der innerste konvolutt merkes
SKM
AUTORISASJON FOR BEGRENSET